Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów
Jarosław Iwaszkiewicz

REGULAMIN BIBLIOTEKI


I. Postanowienia ogólne

 1. Biblioteka została utworzona dla zaspokajania potrzeb informacyjnych pracowników i studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie.
 2. Użytkownikiem Biblioteki może zostać każdy student WSZiM, po przedstawieniu ważnej legitymacji studenckiej. Wykładowcy i inni pracownicy Uczelni otrzymują takie uprawnienia automatycznie. Osoby spoza Uczelni mogą korzystać ze zbiorów jedynie na miejscu, po zostawieniu u dyżurującego bibliotekarza dokumentu tożsamości.
 3. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
 4. W ramach Biblioteki działają: Czytelnia, Wypożyczalnia oraz Sekcja Internetowa.
 5. Czytelnicy zobowiązani są do:
  1. - wyłączenia sygnałów dźwiękowych w telefonach komórkowych i innych urządzeniach elektronicznych (na terenie Biblioteki obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych);
  2. - właściwego obchodzenia się z udostępnianymi materiałami (zabrania się podkreślania inotowania w podręcznikach, czasopismach i innych materiałach dydaktycznych). Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane przez siebie publikacje.

II. Czytelnia

 1. Ze zbiorów Czytelni można korzystać wyłącznie na miejscu, po pozostawieniu udyżurującego bibliotekarza legitymacji studenckiej lub innego dokumentu tożsamości.
 2. Jednorazowo do Czytelni wypożycza się maksymalnie 5 książek.
 3. Jakiekolwiek prace reprograficzne mogą być prowadzone wyłącznie w myśl Ustawy o ochronie praw autorskich.
 4. Biblioteka zapewnia korzystającym swobodny dostęp do komputerów znajdujących się w Sekcji Internetowej. Użytkownicy mogą również podłączać do sieci własne komputery przenośne.
 5. Dostęp do Internetu ograniczony jest wyłącznie do korzystania wcelach edukacyjnych. Komputery nie mogą być wykorzystywane do działań niezgodnych z prawem.

III. Wypożyczalnia

 1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej wystawianej na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub dowodu tożsamości w przypadku studentów podyplomowych.
 2. Posiadacz karty bibliotecznej ponosi pełną odpowiedzialność za skutki utraty karty do momentu zgłoszenia tego faktu w Bibliotece.
 3. Przed zapisem do Biblioteki Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Biblioteki, co potwierdza własnoręcznym podpisem w specjalnym Oświadczeniu.
 4. Podstawą wypożyczenia książek jest okazanie aktualnej karty bibliotecznej. Osoby uprawnione do korzystania z Wypożyczalni nie mogą wypożyczać zbiorów za pośrednictwem osób trzecich.
 5. Biblioteka udostępnia maksymalnie 10 publikacji na okres 30 dni.
 6. Studenci o statusie absolwenta mogą wypożyczyć maksymalnie 5 publikacji.
 7. Na koncie Użytkownika może znajdować się tylko jeden egzemplarz danego tytułu.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania terminu zwrotu książek. Wprzypadku jego przekroczenia Czytelnik płaci za każdy wolumin, karę pieniężną w wysokości 1 zł. za każdy rozpoczęty dzień przetrzymania.
 9. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia bądź zagubienia wypożyczonych zbiorów Użytkownik zobowiązany jest odkupić inny egzemplarz tego samego tytułu lub jego nowe wydanie. W sytuacji, gdy nie jest to możliwe sposób uregulowania zobowiązań ustala opiekun dziekanatu P. Agnieszka Piasta.
 10. Przesunięcie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów możliwe jest pod warunkiem osobistego zgłoszenia się do Biblioteki lub przesłania wiadomości z prośbą o prolongatę na adres biblioteka@wszim-sochaczew.edu.pl przed upływem daty zwrotu wypożyczonych materiałów.
 11. Bibliotekarz może odmówić przedłużenia terminu zwrotu książek w przypadku wzmożonego zainteresowania innych Użytkowników danym tytułem.
 12. Rezerwacja książek odbywa się po zalogowaniu na stronie internetowej Biblioteki. Maksymalnie można zamówić 3 pozycje (w tym tylko jeden egzemplarz danego tytułu). W przypadku nieodebrania materiałów w ciągu 4 dni rezerwacja zostanie anulowana. Rezerwacji mogą dokonać osoby nie posiadające żadnych nieuregulowanych zobowiązań względem Biblioteki.
 13. Karty obiegowe podpisywane są wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań Czytelnika względem Biblioteki, tj.: zwrocie wypożyczonych publikacji, opłaceniu naliczonych kar oraz odkupieniu zniszczonych lub zagubionych egzemplarzy.

V. Przepisy porządkowe

 1. Na terenie Biblioteki obowiązuje
  1. - zakaz spożywania posiłków i picia napojów
  2. - zakaz prowadzenia głośnych rozmów we wszystkich pomieszczeniach
 2. Naruszenie Regulaminu powoduje zwrócenie Czytelnikowi uwagi lub jednorazowe usunięcie z Biblioteki.
 3. W przypadku rażącego lub notorycznego łamania Regulaminu bibliotekarz ma prawo zablokować konto Czytelnika na czas określony, albo skreślić Czytelnika z listy użytkowników Biblioteki.
 4. Użytkowników Biblioteki obowiązuje znajomość i stosowanie się do niniejszego Regulaminu.
 5. Rozstrzyganie spraw nie objętych Regulaminem oraz spraw spornych należy do kierownika Biblioteki.
 6. Od decyzji Kierownika przysługuje odwołanie do Dyrektora ds. Studenckich.